Akdemir AdvocatenAkdemir Advocaten

Over Vedat

Akdemir

Vedat Akdemir (°1/1/1977) studeerde in 2000 af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij startte zijn professionele loopbaan als advocaat aan de balie van Hasselt en specialiseerde zich in het strafrecht, het handelsrecht en het vennootschapsrecht.

Na enkele tussenstops in de privésector, als adviseur/bestuurder van bedrijven zowel in binnen- als buitenland, keerde hij in 2018 terug naar zijn eerste liefde, nl. de advocatuur.

Vedat is de bezieler van het kantoor en adviseert met heel veel passie zijn cliënteel in het ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord.

Hij heeft door de jaren heen heel wat ervaring opgebouwd in het juridische reilen en zeilen van verschillende jurisdicties in de EMEA-regio, waardoor hij vaak als klankbord fungeert voor bedrijven die internationaal ondernemen. Tot zijn vast cliënteel behoren diverse Belgische bedrijven die een activiteit hebben in Turkije en hem als vaste sparringspartner zien voor hun vragen met betrekking tot het Turks recht.

Vedat staat zijn cliënteel naast het Nederlands ook te woord in het Frans, Engels en het Turks.

Lees meer

Over Marie-Julie

Akdemir

Marie-Julie Put (°15/7/1990) studeerde in 2013 af als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hierna heeft zij zich verder bekwaamd door het behalen van een master-na-master in het notariaat in 2014.

Zij heeft zich eveneens toegelegd op de Franse taal en cultuur aan de Université de Genève. Tijdens haar studies liep ze stage bij de rechtbank van koophandel te Tongeren onder leiding van voormalig voorzitter Antoon Lysens.

In september 2014 legde zij haar eed af aan de balie van Tongeren en heeft zij zich gespecialiseerd in het strafrecht, ondernemingsrecht en burgerlijk recht.

Ze is houder van het “getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”. Zij is eveneens aangesloten bij de permanentiedienst met betrekking tot het verlenen van bijstand aan personen met een geestesziekte.

Marie-Julie is een enthousiaste jonge advocate die met de nodige ambitie en ondernemersspirit haar dossiers van een persoonlijke aanpak voorziet.

Zij is reeds vier jaren actief als bestuurslid van de conferentie van de jonge balie Limburg.

Marie-Julie werkt sinds 1 juni 2020 samen met Vedat en staat haar cliënteel te woord in het Nederlands, Frans en Engels.

Lees meer

Expertisedomeinen

Wij bieden unieke expertise en ervaring in alle domeinen van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Bovendien hebben we doorheen de jaren een diepgaande kennis opgebouwd van de eigenheden en noden binnen uiteenlopende economische sectoren. We bieden onze diensten aan vanuit een multidisciplinaire benadering, met een naadloos eindproduct als resultaat.

Aansprakelijkheid & verzekeringen

Handelsrecht

Herstructureringen & insolventie

Vennootschapsrecht

Strafrecht

Aansprakelijkheid & verzekeringen

Wij hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren. We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht

Handelsrecht

Wij adviseren onze cliënten met betrekking tot een brede waaier aan handelsrechtelijke vragen, zoals advies over algemene en specifieke juridische vraagstukken met betrekking tot handelsrecht, consumentenbescherming, juridische bijstand bij overeenkomsten, reclamerecht, promoactiviteiten, oneerlijke handelspraktijken en hulp bij onderhandelingen over zakelijke transacties.

Wij staan in voor de redactie en het nazicht van handelscontracten van diverse aard, zoals distributie-, agentuur-, franchise- en licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden voor de verkoop en aankoop van goederen en onderaanneming en adviseren cliënten daarover.

Herstructureringen & insolventie

Wij staan onze cliënten bij in de meest diverse herstructurerings- en insolventiedossiers. We treden daarbij op voor alle mogelijke belanghebbenden, zoals schuldeisers, aandeelhouders, bestuurders en kandidaat-overnemers.

Wij adviseren cliënten bij de planning, structurering, documentatie en uitvoering van reorganisaties van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Onze diensten bestrijken het volledige spectrum van financiële herstructurering, vereffening, regelingen met schuldeisers, WCO’s en faillissement. We worden ook regelmatig gevraagd om op te treden in de organisatie en uitvoering van saneringsplannen van noodlijdende bedrijven.

We adviseren niet enkel over de vennootschapsrechtelijke aspecten van dergelijke transacties maar ook over de gevolgen op het vlak van fiscaliteit, tewerkstelling en insolventie.

Vennootschapsrecht

Wij bieden advies over alle aspecten van het vennootschapsrecht, zoals deugdelijk bestuur, aandeelhoudersrechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en regels inzake kapitaalbescherming en winstuitkering.

Strafrecht

We bieden bijstand en vertegenwoordiging in strafrechtelijke procedures voor (vermeende) daders en slachtoffers van strafbare feiten, zowel tijdens strafrechtelijke onderzoeken als gedurende de eigenlijke gerechtelijke procedures.

Algemene voorwaarden

Contacteer Akdemir Advocaten voor al uw juridische vragen.

 • Aansprakelijkheid

  De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Orde van advocaten bij de balie van Limburg. Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking van deze verzekering.

 • Betaling en termijn

  1. Alle bedragen zijn in principe exclusief BTW, tenzij anders vermeld

  2. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen 14 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen, tenzij de staat van ereloon een andere betaaldatum vermeldt. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
  Na betaling zal de advocaat onmiddellijk een factuur overmaken.

  3. Bij gebreke aan tijdige betaling is de cliënt op het openstaande saldo van rechtswege een rente verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 EUR.

 • Beroep op derden

  1. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

  2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een derde (o.a. gerechtsdeurwaarder, vertaler, technische raadslieden, etc.) laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 • Netting

  Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

 • Toepasselijk recht en geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij gebreke aan regeling, zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Limburg bevoegd.

Contact

Address

Akdemir Advocaten
Kuringersteenweg 304/1,

3500 Hasselt

Google maps

Akdemir Advocaten is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 18u00