Cookie Disclaimers

NL – FR – ENG – TR

1. ALGEMEEN
Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacyrechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PRIVACY BELEID?
AKDEMIR ADVOCATEN B.V. BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 304/1 is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres info@akdemir.be

3. WIJZIGING EN UPDATE VAN DE PRIVACY POLICY
Wij kunnen het privacybeleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacyverklaring door te nemen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT AKDEMIR ADVOCATEN?
Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de tussen ons en de klant bestaande overeenkomst. AKDEMIR ADVOCATEN dient u immers te identificeren, te contacteren en correct te kunnen adviseren of bij te staan in een gerechtelijke procedure of adviesverlening. Hierbij worden uw naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, geslacht en nationaliteit gevraagd om u te kunnen identificeren. Ook uw telefoonnummer, emailadres en desgevallend skype-adres wordt gevraagd om u te kunnen contacteren. Verder kan het zijn dat AKDEMIR ADVOCATEN bijkomende informatie tracht te bekomen indien deze noodzakelijk is om de belangen van haar cliënt optimaal te kunnen behartigen ingevolge de bestaande overeenkomst. Op het ogenblik dat bijkomende persoonsgegevens worden gevraagd zal steeds transparant worden meegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens verworven worden. AKDEMIR ADVOCATEN kan gegevens van derde partijen verkrijgen, wanneer u deze zelf publiek hebt gemaakt door vermelding op uw website, blog, of via je publiek toegankelijke sociale mediaprofiel. Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in je streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank, Graydon of Companyweb behoren hiertoe.

5. WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om:
 • Om u te identificeren
 • Om u te contacteren
 • Om onze diensten te kunnen verlenen
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren
 • Om u nieuwsbrieven te kunnen versturen met actuele juridische informatie
 • Om u op de hoogte te houden van ons dienstenaanbod (Direct Marketing)
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

6. JOUW PRIVACY
6.1 Je kunt je gegevens inkijken Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten. Als je je recht van inzage uitoefent zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen. 6.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen. 6.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kun je vragen om ze te verwijderen. 6.4 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden. 6.5 Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je ons contacteren. 6.6 Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een hiertoe gemachtigde derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. 6.7 Je kunt je rechten uitoefenen Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij je vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat wij een kopie van je identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag. Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je terecht op ons emailadres info@akdemir.be. Dit is je eerste aanspreekpunt i.v.m. Privacy.

7. BEWAREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken je persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens. Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn van advocaten. Advocaten zijn wettelijk verplicht een dossier 5 jaar bij te houden, vanaf het ogenblik van afsluiting van het desbetreffende dossier. Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn. Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

8. UW GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:
 • consultants,
 • marktonderzoeksbureaus
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, …
 • marketing- en communicatiebureaus
 • sociale media
 • bedrijven die ons ondersteunen om je gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren


9. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AKDEMIR ADVOCATEN
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van je gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.