Over Akdemir

Wie zijn wij

Vedat Akdemir

Vedat Akdemir (°1/1/1977) studeerde in 2000 af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij startte zijn professionele loopbaan als advocaat aan de balie van Hasselt en specialiseerde zich in het strafrecht, het handelsrecht en het vennootschapsrecht.

Na enkele tussenstops in de privésector, als adviseur/bestuurder van bedrijven zowel in binnen- als buitenland, keerde hij in 2018 terug naar zijn eerste liefde, nl. de advocatuur.

Vedat is de bezieler van het kantoor en adviseert met heel veel passie zijn cliënteel in het ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord.

Hij heeft door de jaren heen heel wat ervaring opgebouwd in het juridische reilen en zeilen van verschillende jurisdicties in de EMEA-regio, waardoor hij vaak als klankbord fungeert voor bedrijven die internationaal ondernemen. Tot zijn vast cliënteel behoren diverse Belgische bedrijven die een activiteit hebben in Turkije en hem als vaste sparringspartner zien voor hun vragen met betrekking tot het Turks recht.

Vedat staat zijn cliënteel naast het Nederlands ook te woord in het Frans, Engels en het Turks.

Marie-Julie Put

Marie-Julie Put (°15/7/1990) studeerde in 2013 af als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hierna heeft zij zich verder bekwaamd door het behalen van een master-na-master in het notariaat in 2014.

Zij heeft zich eveneens toegelegd op de Franse taal en cultuur aan de Université de Genève. Tijdens haar studies liep ze stage bij de rechtbank van koophandel te Tongeren onder leiding van voormalig voorzitter Antoon Lysens.

In september 2014 legde zij haar eed af aan de balie van Tongeren en heeft zij zich gespecialiseerd in het strafrecht, ondernemingsrecht en burgerlijk recht.

Ze is houder van het “getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”. Zij is eveneens aangesloten bij de permanentiedienst met betrekking tot het verlenen van bijstand aan personen met een geestesziekte.

Marie-Julie is een enthousiaste jonge advocate die met de nodige ambitie en ondernemersspirit haar dossiers van een persoonlijke aanpak voorziet.

Zij is reeds vier jaren actief als bestuurslid van de conferentie van de jonge balie Limburg.

Marie-Julie werkt sinds 1 juni 2020 samen met Vedat en staat haar cliënteel te woord in het Nederlands, Frans en Engels.

Caroline Van heers

Mvr. Caroline Van Heers (°1992 Bilzen) behaalde in 2015 haar bachelor in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vervolgens voltooide zij in 2017 haar masteropleiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar zij zich vooral verdiepte in het strafrecht, fiscaal recht en vennootschapsrecht.

Omwille van haar interesse in fiscaal recht schreef Caroline haar masterproef over de meerwaarden op onroerende goederen waarbij zij ook een rechtsvergelijkende studie hield over meerwaarden op onroerende goederen in Nederland, Frankrijk en Engeland.

In datzelfde jaar vervoegde zij de balie van Antwerpen en maakte één jaar later haar overstap naar de Limburgse balie.

Tijdens haar studies was zij ook actief in de Rotaract Genk tot en met 2017.

Intussen heeft Caroline met succes een postgraduaat in de fiscale wetenschappen behaald aan de Fiscale Hogeschool in Brussel. 

Sinds september 2021 maakt Caroline deel uit van Akdemir Advocaten met als voorkeurmateries strafrecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en fiscaal recht.

Algemene Voorwaarden

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Orde van advocaten bij de balie van Limburg. Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking van deze verzekering.

1. Alle bedragen zijn in principe exclusief BTW, tenzij anders vermeld

2. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen 14 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen, tenzij de staat van ereloon een andere betaaldatum vermeldt. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
Na betaling zal de advocaat onmiddellijk een factuur overmaken.

3. Bij gebreke aan tijdige betaling is de cliënt op het openstaande saldo van rechtswege een rente verschuldigd gelijk aan 10% op jaarbasis alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 EUR.

1. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een derde (o.a. gerechtsdeurwaarder, vertaler, technische raadslieden, etc.) laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

  • Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij gebreke aan regeling, zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Limburg bevoegd.